مدیریت آب و آبیاری

مدیریت آب و آبیاری
سردبیر:علی رحیمی خوب
غلام عباس اکبری
نام اختصاری:نشریه مدیریت آب و آبیاری
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آب و خاک
سازمان همکار