دوفصلنامه مدیریت اراضی

دوفصلنامه مدیریت اراضی

Journal of land Managmentپوستر دوفصلنامه مدیریت اراضی

این نشریه اولین مجله علمی- ترویجی در حوزه علوم خاک، آب و مدیریت اراضی است که توسط موسسه تحقیقات خاک و آب و با هدف معرفی، ترویج و بسط آگاهی های علمی در بین جامعه علمی و ارتقای سطح دانش به صورت دو فصلنامه منتشر می گردد.

این نشریه در حوزه های علوم خاک، آب و مدیریت اراضی مقاله می پذیرد.