مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

Communication Management in Sports Mediaپوستر مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

حوزه های مطالعاتی درنشریه علمی «مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی»:

- مهارت های ارتباطی در ورزش ،

- رسانه های ورزشی،

- تبلیغات در ورزش،

- روابط عمومی ورزشی و

- روابط بین الملل در ورزش

پیرو آیین نامه نشریات علمی به شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ مورخ ۹۸/۰۲/۰۹ کلیه نشریات«علمی - پژوهشی» و «علمی - ترویجی» با عنوان کلی «نشریات علمی» معرفی شده و مبتنی بر شاخص های ارزیابی کمیسیون نشریات مورد ارزیابی قرار می گیرند.