مدیریت بحران

مدیریت بحران
سردبیر:علیرضا آزموده اردلان
مهدی نوری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار