مدیریت برند

مدیریت برند

Quarterly Journal of Berand Management
مجله مدیریت برند فصلنامه ای با رویکرد علمی-پژوهشی است.
رسالت مجله توسعه دانش مدیریت در زمینه های راهبرد و بازاریابی از طریق انتشار پژوهش های بومی با موضوع برند و مدیریت آن است و پذیرای مقالات علمی - پژوهشی در زمینه برند است.
مقاله های ارسالی در ابتدای امر از لحاظ موضوع و دارا بودن چارچوب علمی - پژوهشی بررسی گردیده و سپس برای داوری ارسال خواهند گردید.
این فصلنامه به موجب نامه شماره۱۶۸۳۲۱/۱۸/۳ مورخ ۱۳۹۴.۸.۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی- پژوهشی است.