مدیریت بهره وری

مدیریت بهره وری
سردبیر:ناصر میرسپاسی
سلیمان ایران زاده
نام اختصاری:مدیریت
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار