دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات

دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات

Production and Operations Managementپوستر دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات

دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های معتبر کشور اقدام به انتشار فصلنامه علمی مدیریت تولید و عملیات نموده است. هدف این مجله، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقا و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه مدیریت تولید و عملیات می باشد. ماموریت مجله علمی – پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، ارائه آخرین دستآوردهای علمی در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع و رشته های مرتبط در سیستم های صنعتی و همچنین خدماتی از جمله سلامت، گردشگری و حمل ونقل می باشد. هدف این مجله، فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقا و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه مدیریت تولید و عملیات می باشد.

  مجله مدیریت تولید و عملیات بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری طی نامه شماره ۱۵۷۳۴/۱۱/۳/۸۹ مورخ ۸۹.۶.۱۵ دارای درجه علمی-پژوهشی است.

  این نشریه تا سال ۱۳۹۸ (دوره ۱۰) به صورت دو فصلنامه و از سال ۱۳۹۹ (دوره ۱۱) به صورت فصلنامه منتشر می شود.