مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات
سردبیر:بهرام رنجبریان
سعیده کتابی
نام اختصاری:POM
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار