فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار

فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار

Soil management and sustainable productionپوستر فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار

مجله الکترونیک مدیریت خاک وتولید پایدار به عنوان یکی از مجلات معتبر علمی- پژوهشی کشور در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به مدیریت خاک و تولید پایدار توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم خاک ایران به صورت فصلنامه و سالانه در چهار شماره منتشر می شود.