مدیریت دولتی

مدیریت دولتی
سردبیر:غلامرضا طالقانی
طهمورث حسنقلی پور یاسوری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار