فصلنامه مدیریت دولتی

فصلنامه مدیریت دولتی

Journal of Public Administrationپوستر فصلنامه مدیریت دولتی

مدیریت دولتی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت دولتی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. این نشریه از مهر ماه سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر می‌شود.

حوزه های پذیرش مقالات:

معیارهای محوری مدیریت دولتی، مدیریت مالی در بخش دولتی،شهروندی و مدیریت دولتی، فناوری و بخش دولتی