مدیریت سرمایه اجتماعی

مدیریت سرمایه اجتماعی
سردبیر:حسن زارعی متین
سیدمحمود میرخلیلی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار