مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی
سردبیر:عزت اله اصغری زاده
طهمورث حسنقلی پور یاسوری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار