فصلنامه مدیریت صنعتی

فصلنامه مدیریت صنعتی

Industrial Management Journalپوستر فصلنامه مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت صنعتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت صنعتی را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند.

حوزه های پذیرش مقالات:

مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، تصمیم‌گیری و حل مسائل، اندازه گیری کار و زمان