مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات
سردبیر:بابک سهرابی
طهمورث حسنقلی پور یاسوری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار