فصلنامه مدیریت نظامی

فصلنامه مدیریت نظامی

MILITARY MANAGEMENT QUARTERLYپوستر فصلنامه مدیریت نظامی

فصلنامه مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی(ع) افتخار دارد، تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی اندیشمندان، استادان، صاحب نظران، و دانش پژوهان را در حوزه های مدیریت علوم نظامی، دفاعی، امنیت ملی و مدیریت راهبردی ارائه نماید.

این نشریه بر اساس مجوز شماره۲۳۵۶۵۵ /۳ مورخ ۹۰.۱۱.۱۷ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، حائز شرایط دریافت درجه علمی- پژوهشی شناخته شد.

براساس بخشنامه شماره ۱۱-۲۵۶۸۵ مورخ ۱۳۹۸. /۰۲.۰۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری من بعد تحت عنوان نشریه علمی فعالیت خواهد نمود. همچنین این مجله براساس آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت عتف (سال ۹۸) حائز درجه "ب" گردیده است.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

مدیریت نظامی،راهبردهای دفاعی،بهبود سیستم های دفاعی،لجستیک و زنجیره تامین نظامی