مدیریت و توسعه ورزش

مدیریت و توسعه ورزش
سردبیر:رحیم رمضانی نژاد
دکتر فرهاد رحمانی نیا
نام اختصاری:توسعه ورزش
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تربیت بدنی
سازمان همکار