فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

Apllied issues in Islamic educationپوستر فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

ژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منظور تحقق وظایف خود در اساسنامه و تلاش برای "گسترش دانش تعلیم و تربیت اسلامی در نظام آموزشی رسمی و عمومی" و "اشاعه دستاوردهای تحقیقاتی" در این حوزه اقدام به چاپ و نشر فصلنامه علمی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی می نماید.فصلنامه بر اساس مجوزشماره ۱۰۲۷۳۶/۱۸/۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۶وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موفق به کسب رتیه علمی – پژوهشی شده است. اولین شماره آن در زمستان ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات،از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثارعلمی پیروی می نماید. همچنین سرقت علمی و ادبی و مصادیق آن را بررسی و مطابق با آیین نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با آن برخورد می کند.