فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران

فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران

Iranian Journal of Sociologyپوستر فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران

مجله مطالعات اجتماعی ایران، نشریه‌ای است که با امتیاز رسمی انجمن جامعه‌شناسی ایران با عنوان "نشریه علمی" (مصوب جدید وزارت علوم) منتشر می‌شود.حامی اصلی این مجله به طور عمده اعضاء انجمن جامعه‌شناسی ایران هستند که هم در تشکیل انجمن و هم در ارسال مقاله به دفتر مجله جهت چاپ و انتشار، همکاری داشته. اعضاء هیات تحریریه و مدیر مسئول که رئیس منتخب انجمن جامعه‌شناسی ایران است هم از اعضاء پیوسته انجمن هستند. با این همه مجله مطالعات اجتماعی ایران دریافت مقاله از نویسندگان بیرون حوزه رسمی انجمن را استقبال می‌نماید، البته به شرطی که با سیاست مجله و با مسائل و واقعیت‌های جامعه‌شناختی (به طور نظری و/یا تجربی) همنوا باشد.