مطالعات اجتماعی ایران

مطالعات اجتماعی ایران
سردبیر:سوسن باستانی

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار