مطالعات اجتماعی گردشگری

مطالعات اجتماعی گردشگری
سردبیر:حمید ضرغام بروجنی

نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار