فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان

فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان

Quarterly Journal of Women s Studies Sociological and Psychological
این نشریه علمی پژوهشی به صورت فصلنامه توسط دانشگاه الزهرا منتشر می شود.

مجله مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان فقط مقاله هایی را که در قالب موضوعات زیر می پذیرد.

  •  - اجتماعی زنان – جنسیت)
  •   - روان شناسی اجتماعی (زنان - جنسیت )