مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی

مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی

Journal of Educational Planning Studiesپوستر مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی

گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران در راستای تلاش برای ایجاد زمینه های مناسب تولید دانش در حیطه آموزش عالی، اشاعه تحقیقات علمی آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی، همکاری با دستگاههای اجرایی آموزشی و پژوهشی و تحلیل مسائل برنامه ریزی در جهت کاهش خلاء مطالعات در حوزه برنامه ریزی آموزشی دوفصلنامه ای را با عنوان مطالعات برنامه ریزی آموزشی (رویکرد علمی-پژوهشی) با کسب مجوز (شماره 179855 مورخ 14/9/1390) از وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می نماید. این دوفصلنامه نشریه ای دانشگاهی است که در نظر دارد به انتشار پژوهش های نظری و آزمایشی معطوف به مسائل برنامه ریزی آموزشی بپردازد.

نشریه بر اساس نامه شماره 179855 مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ از سال 1391 موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.
دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی بر اساس آخرین ارزیابی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه (ب) گردیده و در پرتال نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قابل مشاهده می باشد.
نشریه با انجمن آموزش عالی همکاری دارد .

حوزه تخصصی: برنامه ریزی آموزشی