دوفصلنامه نگاهی نو به فقه عبادی

دوفصلنامه نگاهی نو به فقه عبادی

A new look at religious jurisprudenceپوستر دوفصلنامه نگاهی نو به فقه عبادی

دوفصلنامه نگاهی نو به فقه عبادی توسط جامعه المصطفی العالمیه منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی در حوزه های مرتبط با فقه عبادی مقاله می پذیرد.