مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
سردبیر:سعید نجفی اسداللهی
علی حاجی خانی
نام اختصاری:مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار