مجله یافته های زیست شناسی

مجله یافته های زیست شناسی

Biological findingsپوستر مجله یافته های زیست شناسی

فصلنامه یافته های زیست شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک می باشد که در تاریخ 27 تیرماه سال 1390 از کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی رتبه علمی - پژوهشی کسب نموده است.
این فصلنامه در ISC و SID نمایه گردیده است و کلیه مقالات در حوزه زیست شناسی در این فصلنامه ارائه می گردد.