فصلنامه یافته های زیست شناسی

فصلنامه یافته های زیست شناسی

Biological findingsپوستر فصلنامه یافته های زیست شناسی

فصلنامه یافته های زیست شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی اراک می باشد که در تاریخ ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۰ از کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی رتبه علمی - پژوهشی کسب نموده است.