مطالعات حقوقی

مطالعات حقوقی
سردبیر:محمد امامی
معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار