مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
سردبیر:عبدالحسین فرج پهلو
عصاره، فریده
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
سازمان همکار