فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی

فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی

Police Management Studies Quarterly
 فصلنامه علمی پژوهش های مدیریت انتظامی از سال ۱۳۸۵ با اعتبار علمی پژوهشی منتشر می‌شود. این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، خبرگان و اندیشمندان حوزه فرماندهی و مدیریت، نظم و امنیت، درصدد ارائه یافته های جدید علمی حاصل از گزارش طرح های پژوهشی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب یا روش جدید حل مسائل و توسعه علوم حوزه فرماندهی و مدیریت، نظم و امنیت با دو ویژگی اصالت و ابداع است.

حوزه های پذیرش مقالات:

   - الگوهای مدیریت انتظامی- مدیریت انتظامی آسیب‌های اجتماعی -مدیریت انتظامی بحران‌ها

- مدیریت انتظامی در فضای مجازی - مدیریت پیشگیری از جرم - مدیریت سازمان پلیس - اثربخشی طرح‌ها و برنامه‌های انتظامی

- اخلاق در مدیریت انتظامی -آسیب‌شناسی مدیریتی طرح ها و برنامه های انتظامی -آموزه‌های اسلامی و مدیریت انتظامی

- آینده پژوهی مدیریت انتظامی - تحولات بنیادین مدیریت انتظامی -راهبردهای مدیریت انتظامی

- رویکردهای مدیریت انتظامی  -کاربرد علم مدیریت در ماموریت های پلیس