فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی

فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی

Journal of Strategic Management Studiesپوستر فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی

این فصلنامه به استناد پروانه شماره ثبت ۱۶۸۲ / ۱۲۴ مورخ ۲۴ .۰۳ . ۱۳۸۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره ۲۱۹۴ / ۱۱ / ۳ مورخ ۲۴ .۱۲ . ۱۳۸۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعتبار علمی - پژوهشی و نیز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود. اولین شماره نشریه با رتبه علمی-پژوهشی بهار ۸۹ (Spring ۲۰۱۰) است که تاکنون مستمرا در طی این چندسال نشر یافته است.

حوزه‌های نشر. حوزه‌های نشر مقالات فصل‌نامه به شرح زیر است:

۱. تدوین ایده‌ها و نظریه‌های راهبردی با آموزه‌های پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

۲. تدوین و توسعه مدل‌ها و الگوهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

۳. تدوین و توسعه ساختار، سازوکارها و فرایندهای راهبردی در قلمروهای فعالیتی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

۴. طراحی و تدوین انواع، سطوح، سلسله مراتب و کارکردهای مدیریت راهبردی برای بنگاه‌های و نهادهای بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌‌های درون و برون محیطی منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی؛

۵. تدوین و توسعه راهبردهای اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی؛

۶. تدوین و توسعه برنامه‌ها، سیاست‌ها، راهبردها، سازوکارها و فرایندهای نظارت، ارزیابی و کنترل مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی.