فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

Cognitive Studies at Islamic University
فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی طبق نامه ۳/۱۹۵۷۷۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ "کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور"، در جلسه ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ به دریافت درجه "علمی-پژوهشی" نایل شده است.

محورهای فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

الف) چیستی و چرایی

۱-مفهوم شناسی تربیت دینی

۲-تربیت دینی در قرآن و روایات و سیره معصومین (ع)

۳-تربیت دینی در نظام فکری امام و رهبری

۴-تربیت عقلائی و تربیت دینی

ب) چگونگی و راهکارهای تربیتی (فرآیند تربیت)

۵-روش های تربیت دینی در جوامع توحیدی خصوصا اسلام و مسیحیت

۶-مطالعات تطبیقی در روش های تربیتی دینی و غیر دینی

ج) مربی و مسائل مربوط به آن

۷- نقش تربیتی اساتید گروه های معارف اسلامی

د) متربی

۸- توصیف وضعیت موجود تربیت دینی در دانشگاه ها

۹- نقش نهاد در تربیت دینی دانشجویان( مطالعه میدانی)

ه) ادات تربیت

۱۰-تربیت دینی در اسناد، قوانین و آیین  نامه های موجود در آموزش عالی

۱۱- سازو کارهای تربیتی موجود در نظام آموزش عالی کشور

۱۲- ماموریت نهاد در امر تربیت دینی از منظر اسناد بالادستی

۱۳- شاخص ها و سنجه های علمی پیاده سازی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در دانشگاه ها

ح) منابع معرفتی تربیت دینی

۱۴- معرفی ،تحلیل و بررسی منابع دست اول در تربیت دینی

۱۵-مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقلاب

۱۶-نقش دانشگاه ها در تحقق مفاد بیانیه دوم انقلاب