فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

Cognitive Studies at Islamic Universityپوستر فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی طبق نامه ۳/۱۹۵۷۷۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ "کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور"، در جلسه ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ به دریافت درجه "علمی-پژوهشی" نایل شده است.

محورهای فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

الف) چیستی و چرایی

۱-مفهوم شناسی تربیت دینی

۲-تربیت دینی در قرآن و روایات و سیره معصومین (ع)

۳-تربیت دینی در نظام فکری امام و رهبری

۴-تربیت عقلائی و تربیت دینی

ب) چگونگی و راهکارهای تربیتی (فرآیند تربیت)

۵-روش های تربیت دینی در جوامع توحیدی خصوصا اسلام و مسیحیت

۶-مطالعات تطبیقی در روش های تربیتی دینی و غیر دینی

ج) مربی و مسائل مربوط به آن

۷- نقش تربیتی اساتید گروه های معارف اسلامی

د) متربی

۸- توصیف وضعیت موجود تربیت دینی در دانشگاه ها

۹- نقش نهاد در تربیت دینی دانشجویان( مطالعه میدانی)

ه) ادات تربیت

۱۰-تربیت دینی در اسناد، قوانین و آیین  نامه های موجود در آموزش عالی

۱۱- سازو کارهای تربیتی موجود در نظام آموزش عالی کشور

۱۲- ماموریت نهاد در امر تربیت دینی از منظر اسناد بالادستی

۱۳- شاخص ها و سنجه های علمی پیاده سازی ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در دانشگاه ها

ح) منابع معرفتی تربیت دینی

۱۴- معرفی ،تحلیل و بررسی منابع دست اول در تربیت دینی

۱۵-مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقلاب

۱۶-نقش دانشگاه ها در تحقق مفاد بیانیه دوم انقلاب