مکانیک سنگ ایران

مکانیک سنگ ایران
سردبیر:کوروش شهریار
عبدالهادی قزوینیان
نام اختصاری:irsrm
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی معدن
سازمان همکار