مهار زیستی در گیاه پزشکی

مهار زیستی در گیاه پزشکی
سردبیر:رسول مرزبان

نام اختصاری:مهار زیستی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گیاهپزشکی
سازمان همکار