مهندسی آبیاری و آب ایران

مهندسی آبیاری و آب ایران

Irrigation and water engineering scientific research journalپوستر مهندسی آبیاری و آب ایران

نشریه مهندسی آبیاری و آب ایران به عنوان نشریه علمی –پژوهشی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران از کلیه استادان و متخصصان رشته‌های مرتبط با این علم، برای ارائه مقالات علمی و پژوهشی دعوت به عمل می‌آورد. هدف اصلی از انتشار این نشریه، فراهم نمودن فضایی برای تبادل اطلاعات و نتایج پژوهش‌های علمی، فنی و تخصصی میان استادان، دانشمندان و مهندسین ایرانی و همچنین جوامع علمی و حرفه‌ای ملی و بین‌المللی و اعتلای سطح دانش در زمینه علوم هواشناسی کشاورزی می‌باشد. 

درجه علمی پژوهشی این نشریه طی نامه شماره ۱۰۴۴۲۴.۱۱.۳.۸۹ مورخ ۱۳۸۹.۱۲.۱۴ مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.

این نشریه در حوزه های آبیاری،آبخیزداری،آبخوانداری،زهکشی و اصلاح اراضی،مدیریت منابع آب،هیدرولوژی و هیدرولیک ،بهینه سازی سیستم های آبی ،شیرین سازی آب دریا و .... مقاله می پذیرد.

در حال حاضر متوسط زمان داوری در این مجله ۴ ماه می‌باشد. مقالات ارسالی به نشریه لازم است ابتدا با دقت بر اساس دستورالعمل تهیه مقاله تنظیم شوند و چکیده های فارسی و انگلیسی دقیقاً منطبق بر یکدیگر باشند.