مهندسی اکوسیستم بیابان

مهندسی اکوسیستم بیابان
سردبیر:ابوالفضل رنجبرفردوئی
دکتر ابوالفضل رنجبر فردویی
نام اختصاری:DEEJ
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
سازمان همکار