دوفصلنامه مهندسی دریا

دوفصلنامه مهندسی دریا

Journal of Marine Engineeringپوستر دوفصلنامه مهندسی دریا

این مجله مقالات نویسندگان در زمینه موضوعات نظری، تحقیقات تجربی، کاربرد پیشرفته نتایج نظریه های پیچیده، مطالعات میدانی، مطالعات تئوری، تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه های مهندسی دریا، سازه های دور از ساحل و مهندسی ساحل را منتشر می نماید.

سازه و ساخت کشتی طراحی و هیدرودینامیک کشتی هیدرودینامیک سازه های ساحلی و فراساحلی طراحی، تحلیل و استحکام سازه های ساحلی و فراساحلی شرایط محیطی و زیست محیطی طراحی، هیدرودینامیک و ساخت زیر سطحی موتور اصلی، ماشین آلات و سیستم های الکتریکی