مجله مهندسی ساخت و تولید

مجله مهندسی ساخت و تولید

Iranian Journal of Manufacturing Engineeringپوستر مجله مهندسی ساخت و تولید

مجله مهندسی ساخت و تولید یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران به صورت ماهنامه منتشر می شود.

این نشریه در حوزه مکانیک ساخت و تولید مقاله می پذیرد.