مهندسی گاز ایران

مهندسی گاز ایران
سردبیر:رضا مسیبی بهبهانی
محمد رضا امیدخواه
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار