مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

Financial engineering and portfolio managementپوستر مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار یک نشریه علمی - پژوهشی است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منتشر می شود.

این نشریه با اهداف زیر منتشر می شود:

توسعه و ارتقای دانش مالی و توانمند سازی مدیران پورتفوی از طریق چاپ و نشر یافته های علمی و پژوهشی و فراهم نمودن امکان تبادل نظر صاحبنظران و پژوهشگران حوزه علوم مالی در داخل و خارج و بهره مند ساختن نهادها و اشخاص حرفه ای از نتایج پژوهش در حوزه های بازار سرمایه و پول و نهادینه نمودن مهندسی مالی در کشور.