فصلنامه ناتوانی های یادگیری

فصلنامه ناتوانی های یادگیری

Journal of Learning Disabilitiesپوستر فصلنامه ناتوانی های یادگیری

فصلنامه ناتوانی های یادگیری دارای درجه‌ی علمی پژوهشی مصوب به شماره‌ی نامه ۱۷۹۸۵۲ مورخ ۱۲ /۹/ ۱۳۹۰ از وزارت علوم، تحقیقات و فن‍اوری است و در قالب تفاهم‌نامه همکاری بین انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران با دانشگاه محق‍ق اردبیلی(به شماره‌ی ۵۷۴ مورخ ۱ /۴/ ۱۳۹۰) و با هدف گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی منتشر می‌شود.

حوزه های پذیرش مقالات:  آسیب شناسی روانی در کودکان استثنائی و افراد دارای اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری در افراد دارای اختلالات و ناتوانی ذهنی و یادگیری، مولفه‌های دخیل در افراد دارای اختلالات یادگیری و ... .