فصلنامه ناتوانی های یادگیری

فصلنامه ناتوانی های یادگیری

Journal of Learning Disabilitiesپوستر فصلنامه ناتوانی های یادگیری

فصلنامه ناتوانی های یادگیری دارای درجه ی علمی پژوهشی مصوب به شماره ی نامه ۱۷۹۸۵۲ مورخ ۱۲ /۹/ ۱۳۹۰ از وزارت علوم، تحقیقات و فن‍اوری است و در قالب تفاهم نامه همکاری بین انجمن پژوهش های آموزشی ایران با دانشگاه محق‍ق اردبیلی(به شماره ی ۵۷۴ مورخ ۱ /۴/ ۱۳۹۰) و با هدف گسترش همکاری های علمی و پژوهشی منتشر می شود.

حوزه های پذیرش مقالات: آسیب شناسی روانی در کودکان استثنائی و افراد دارای اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری در افراد دارای اختلالات و ناتوانی ذهنی و یادگیری، مولفه های دخیل در افراد دارای اختلالات یادگیری و ... .