دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی

دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی

Journal of Population Association of Iranپوستر دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی

نامه انجمن جمعیت شناسی ایران یک نشریه علمی است که از طرف انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور فراهم آوردن محیط فعال فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر حوزه جمعیت پایه گذاری شده است.  این نشریه علمی به صورت دوفصلنامه منتشر می شود و پذیرش مقالات، بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت ناشناس انجام می گیرد.

انجمن جمعیت شناسی ایران به منظور تحقق وظایف تاکید شده در اساسنامه خود و نیز تلاش برای گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح علم در جامعه و به‌ویژه فراهم آوردن بستر مناسب به منظور تبادل اطلاعات جمعیتی و نظریه‌های علمی پژوهشی از یک سو و از سوی دیگر اشاعه این نتایج و دیگر دستاوردهای تحقیقاتی در کشور، اقدام به چاپ و نشر دو فصلنامه علمی پژوهشی «نامه انجمن جمعیت شناسی ایران» می‌نماید.

هدف از چاپ و انتشار دو فصلنامه علمی - پژوهشی «نامه انجمن جمعیت شناسی ایران» به این شرح است:

۱. ثبت و نشر نتایج تحقیقات در زمینه جمعیت

۲. کمک به ارتقای سطح پژوهش و نهادینه کردن آن در کشور؛

۳. کمک به تولید و نشر علم به منظور ارتقای سطح دانش جمعیت، دانش علمی متخصصان، کارشناسان و سایر علاقه‌مندان به موضوعات مختلف جمعیتی مرتبط با جامعه؛

۴. انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در زمینه جمعیت به منظور گسترش مرزهای دانش.