نامه انجمن حشره شناسی ایران

نامه انجمن حشره شناسی ایران
سردبیر:حسین رنجبر اقدم

نام اختصاری:JESI
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گیاهپزشکی
سازمان همکار