نظارت و بازرسی

نظارت و بازرسی
سردبیر:سید محمد اعرابی
محرم مجرد
نام اختصاری:نظارت و بازرسی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار