نقد ادبی

نقد ادبی
سردبیر:محمود فتوحی رودمعجنی
ابراهیم خدایار
نام اختصاری:فصلنامه نقد ادبی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار