دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی

دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی

Criticism of Foreign Language and Literatureپوستر دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.