مجله نقد و نظریه ادبی

مجله نقد و نظریه ادبی

Literary Theory and Criticismپوستر مجله نقد و نظریه ادبی

دو فصلنامه «نقد و نظریه ادبی» توسط دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۵ از نشریه ادب پژوهی تفکیک و منتشر گردید و حق چاپ آن برای این دانشگاه محفوظ است. این نشریه از شماره اول (بهار و تابستان ۱۳۹۵) با رتبه علمی - پژوهشی مقالات خود را در محورهای زیر قابل انتشار دانست:

پژوهش‌های نو درباره پیشینه‌ها و پشتوانه‌های فلسفی - معرفت شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (روش‏‌شناسی و فلسفه انواع نقد و نظریه‌های ادبی).
معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکل‌گیری آنها و جایگاهشان در شبکه نظریه‌ها (فرا نظریه).
بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکل‌گیری و رواج نقد و نظریه ادبی (گفتمان‌شناسی).
بازنگری اصول موضوعه و کلیشه‌های نقد و نظریه در ایران (فرانقد)
تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان رشته‌های با تاکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی).
آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظریه ادبی در ایران (ترمینولوژی).
معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ها.
معرفی نظریه‌های جدید یا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد آن‌ها.
بازخوانی متون و مفهوم سازی و تئوریزه کردن داده‌ها و گزاره‌های آنها.
نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید (نقد آثار مورد بررسی اختصاصا در حوزه ادبیات و متون فارسی باشد. مگر آنکه تحلیل آثار غیرایرانی جنبه مروری داشته باشد به این معنا که مقاله به بررسی، تحلیل و گزارشی از سیر آراء و نظریات یک یا چند اندیشمند غیرایرانی پرداخت باشد و یا در حوزه نقد تطبیقی، آثار غیرایرانی و ایرانی در کنار هم و مقابل‌های، تحلیل شده باشند).