نقد و نظریه ادبی

نقد و نظریه ادبی
سردبیر:بهزاد برکت
علیرضا نیکویی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار