نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی

نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
سردبیر:محمدرضا پورجعفر
دکتر مجتبی انصاری
نام اختصاری:نقش جهان
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:معماری
سازمان همکار