دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

Quarterly Journal of Innovation and Entrepreneurshipپوستر دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی توسط جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه منتشر می شود.

این نشریه مقالاتی با موضوع پژوهشهای اصیل و حاوی نتایج نو در زمینه های گوناگون شامل علوم تربیتی، مدیریت آموزشی و مدیریت می پذیرد.

زبان پذیرش مقالات فارسی است.