مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق

مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق

Journal of Computational Intelligence in Electrical Engineering
مجله سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق مجله‌ای علمی - پژوهشی که از  تاریخ 15/6/1389 از طریق تفاهم‌نامه با شش دانشگاه کاشان ، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی شاهرود، شیراز،خواجه نصیرالدین طوسی اقدام به دریافت مقاله نموده است. مجله سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق از تاریخ  14/02/93 بر اساس نامه شماره 22924/18/3 کمیسیون نشریات با عنوان فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق منتشر خواهد شد. این نشریه از ایده های جدید در حوزه های زیر که به صورت کاربردی در مهندسی برق استفاده می شود استقبال می ­نماید: هوش محاسباتی، گسترش تئوری سیستم های هوشمند، بهینه‌سازی سیستم‌ها با محاسبات نرم، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند، کنترل کننده‌های هوشمند. شایان ذکر است که هدف اصلی مجله ارائه نتایج مهم کاربردی انجام شده در زمینه‌های فوق به صورت تحقیق، توسعه و کاربرد در طراحی می‌باشد. روش های هوشمنداز قبیل موارد زیر مد نظر است: