مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

Research Achievements for Field and Horticulture Crops



پوستر مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

با توجه به اهمیت انتشار یافته­ های تحقیقات کاربردی در زمینه گیاهان زراعی و باغی و همچنین تاکید متخصصان، محققان، کارشناسان، دانشجویان و اساتید محترم دانشکده ­های کشاورزی در خصوص لزوم توجه بیشتر و ویژه به این بخش از نتایج تحقیقاتی که قابل استفاده برای کارشناسان و بهره برداران کشور باشد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نسبت به انتشار مجله علمی- ترویجی با هدف معرفی، ترویج و بسط آگاهی­های علمی در میان جامعه کشاورزی در بخش زراعت و باغبانی و ارتقاء سطح آگاهی­ها و دانش کشاورزی با مجوز مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به استناد نامه شماره ۹۳۹۷۳. ۳ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ بصورت دو فصلنامه اقدام نمود. مقالات در زمینه‌های زیر، با داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر خواهند شد:

۱- تحقیقات کاربردی در زمینه گیاهان زراعی و باغی که مستقیما قابل استفاده کارشناسان، زارعین و باغداران در عرصه تولید کشور باشد. سال اجرای مقالات باید حداقل دو سال بوده و بخشی از آن هم در مزرعه انجام شده باشد.

۲- مقالات مروری که جمع‌بندی انجام شده آن مستقیما قابل استفاده کارشناسان، زارعین و باغداران در عرصه تولید کشور باشد. این قبیل مقالات بایستی توسط کارشناس مرتبط با آن موضوع نوشته شود.

۳- ارقام جدید نامگذاری و تایید شده از طرف دستگاه‌های ذیربط رسمی که از زمان تایید آنها بیش از سه سال نگذشته باشد.

۴- پروتکل و دستورالعمل‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف فناوری‌های تولید و بهره‌وری محصولات زراعی و باغی