مجله یافته های نوین در علوم زیستی

مجله یافته های نوین در علوم زیستی

Nova Biologica Repertaپوستر مجله یافته های نوین در علوم زیستی

"یافته های نوین در علوم زیستی" نشریه ای علمی و پژوهشی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه مقاله هایی را مورد بررسی قرار داده و به چاپ می رساند که نتیجه پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف علوم زیستی بوده و تمام یا بخشی از آن قبلا در نشریه دیگری چاپ نشده و یا هم زمان به نشریات دیگر ارسال نگردیده باشند. انتشار مقاله و دسترسی به مقالات در این نشریه هزینه ای ندارد. بررسی اولیه مقالات ظرف مدت پنج روز انجام می شود و فرایند داوری در کمتر از شش ماه صورت می‌پذیرد.