پردازش گاز

پردازش گاز

Gas Processing
سردبیر:محمدرضا طلایی
امیر رحیمی
نام اختصاری:GPJ
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
سازمان همکار