مطالعات بین المللی اقتصاد

مطالعات بین المللی اقتصاد

International Economics Studies
سردبیر:سید کمیل طیبی

نام اختصاری:ies
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اقتصاد
سازمان همکار